ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱՄ ՔԵՐՈՎԲԵԱՆ
+33 (0)1 42 06 74 26

info@akn-chant.org

Ակն ընկերակցութեան անդամակցելով սատարած կ՚ըլլաք մեր ուսումնական եւ վաւերագրական ծրագիրներուն։

Ձեր նուիրատուութեամբ կրնաք օգնել Ընկերակցութեան վաւերագրական եւ դիւանային աշխատանքներուն։

Ձեր նուիրատուութիւնը HelloAsso-ի միջոցաւ

Association Akn
chant modal arménien