Յարութեան երգեր

Յարութեան երգեր, ԱԿՆ Կեդրոնի չորրորդ արտադրութիւնը

Ապսպրել

 1. Զքարոզ հրեշտակին լուեալ կանանցն
 2. Իջեր տէր եւ մարմնացար ՚ի կու­սէն
 3. Որ խաչեցար եւ թաղեցար վասն մերոյ փրկութեան
 4. Սքանչելի կանայքն աներկիւղ եկին
 5. Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ
 6. Փառաւորեալ է անուն քո սուրբ
 7. Որ վասն մեր յերկնից խոնարհեցար
 8. Այսօր ցնծան երկինք եւ երկիր
 9. Փառք քրիստոսի ամենազօր յարութեանն
 10. Որք զխաչելեալն խնդրէք, յարեաւ քրիստոս
 11. Յարուցեալ տէրն ՚ի գերեզմանէն, միածին որպէս փայլակն
 12. Սքանչելի հրեշտակն տեառն ցնծութեամբ իջեալ ՚ի գերեզմանն
 13. Յարեաւ տէրն ՚ի գերեզմանէն
 14. Լուսապայծառ հրեշտակն նստէր ՚ի վերայ վիմին
 15. Սուրբ աս­տո­ւած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ ան­մահ թա­գաւոր

Association Akn
chant modal arménien