Յարութեան երգեր

Յարութեան երգեր, ԱԿՆ Կեդրոնի չորրորդ արտադրութիւնը

Ապսպրել

 1. Զքարոզ հրեշտակին լուեալ կանանցն
 2. Իջեր տէր եւ մարմնացար ՚ի կու­սէն
 3. Որ խաչեցար եւ թաղեցար վասն մերոյ փրկութեան
 4. Սքանչելի կանայքն աներկիւղ եկին
 5. Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ
 6. Փառաւորեալ է անուն քո սուրբ
 7. Որ վասն մեր յերկնից խոնարհեցար
 8. Այսօր ցնծան երկինք եւ երկիր
 9. Փառք քրիստոսի ամենազօր յարութեանն
 10. Իւղաբերից կանանցն եկեալ
 11. Առաքեցար ՚ի հօրէ
 12. Սքանչելի հրեշտակն տեառն ցնծութեամբ իջեալ ՚ի գերեզմանն
 13. Յարեաւ տէրն ՚ի գերեզմանէն
 14. Զաստուածային գերեզմանաւն բոլորեալ
 15. Զքո յարութիւնդ օրհնեմք
 16. Եւ հրաշալի յարութեամբ
 17. Առեալ եւ մեր զօրհնութիւնս

Association Akn
chant modal arménien